Enter your keyword

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Impresium:
dane według  niemieckiego prawa§ 5 TMG:
Bordüren Strandtraeume
Violetta Engel
Postfach 20 04 16
13514 Berlin
Kontakt:

Telefon: 0176 44484226
E-Mail: info@strandtraeume.com

Wyłączenie odpowiedzialności:
odpowiedzialność za treść: roszczenia z tytułu odpowiedzialności:
nie bierzemy odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość dostarczonych informacji.
Roszczenia za szkody natury materialnej: nie uznajemy roszczeń wobec nas, które odnoszą się do szkód natury materialnej, dostarczonego towaru, które powstały  z wyniku  nieprawidłowego  użytkowania, korzystania z jakichkolwiek produktów wyłączonych do używalności w stosunku do naszych produktów, lub nieprawidłowego obchodzenia się z naszymi produktami.
Obowiązkiem konsumenta jest  sprawdzić jakość, bezpieczeństwo i właściwości produktu przed jego zastosowaniem.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. „Strandträume”, zwana w dalszych częściach regulaminu „Sklepem” prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej dla Konsumentów  „Klientami”.
1.2. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zamówień towaru w sklepie internetowym „Bordüren Strandtraume”.
1.3. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
2. DEFINICJE
2.1. konsument – osoba fizyczna, która nabywa towar w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą
2.2. oferta fotograficzna – prezentacja produktów na stronie www.strandtraeume.com,
nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ponieważ  obrabiamy materiały naturalne, nie mamy wpływu na ewentualne róźnice w kolorycie lub formie muszli i naszych produktów. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od  produktów prezentowanych na zdjęciach w sklepie internetowym. Jeśli zauważą Państwo błędy w opisie prosimy o informację drogą mailową na adres:  E-Mail: info@strandtraeume.com
3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAPŁATA ZA TOWAR
3.1 Zamówienia przyjmowane są wyłącznie mailem pod adresem:
info@strandtraeume.com, przez strony internetowe  firmy: „Strandträume”
Violetta Engel
Postfach 20 04 16
13514 Berlin
3.2. Podczas składania zamówienia Klient określa interesującą go formę płatności:
3.3. Płatności elektroniczne.
Klient może w tym przypadku zapłacić również  przelewem elektronicznym. Do takiego rodzaju płatności doliczana jest opłata w wysokości 2% wartości zamówienia. Po dokonaniu płatności poprzez PayPal.de,  klient powinien kliknąć w ciągu 24 godzin w link aktywacyjny wysłany przez serwis PayPal.de  na skrzynkę mailową.
3.3.1. Przelew tradycyjny. Przelew na wskazany rachunek bankowy – brak dodatkowych kosztów
3.4. W przypadku płatności „przelew bankowy” lub „PayPal.de”,  brak zapłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia traktowany jest jako rezygnacja Klienta z zawarcia umowy sprzedaży (odstąpienie od zawarcia umowy), co skutkuje anulowaniem zamówienia i zwolnieniem rezerwacji towaru.
3.5. Za datę zapłaty za towar uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto „Strandtraeume”.
3.6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Klienta zawarcia umowy poprzez złożenie zamówienia.
3.7. Po potwierdzeniu zamówienia istnieje możliwość jego anulowania  pod warunkiem, że „Strandtraeume” nie rozpoczeło  jego realizacji.
4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
4.1. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.
5. ODBIÓR TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

5.1. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem  klient może:
a.)nie przyjmować przesyłki, niezwłoczne zgłosić ten fakt Kurierowi, w celu sporządzenia przez Kuriera Protokołu reklamacyjnego (protokół podpisuje Kurier i Klient). O powyższym zdarzeniu należy poinformować sklep drogą mailową na adres:  info@strandtraeume.com.
b.) przyjąć przesyłkę, niezwłoczne zgłosić fakt uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem , ewentualne uszkodzenia Kurierowi, w celu sporządzenia przez Kuriera Protokołu reklamacyjnego (protokół podpisuje Kurier i Klient) oraz potwierdzić Kurierowi odbiór towaru (na dokumencie odbioru towaru należy umieścić adnotację „warunkowe przyjęcie towaru”). O powyższym zdarzeniu należy poinformować sklep drogą mailową na adres: info@strandtraeume.com
5.2. W przypadku bezpodstawnej odmowy odbioru towaru w dniu dostawy, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu wynikających z dostawy towaru do Klienta jak i transportu zwrotnego. Koszt transportu uzależniony jest od wagi towaru (szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Transport / Płatności”). W przypadku transportu gratis koszt ten wynosi min.  60,00 € (dwa razy 30,00€).
6. SPRZEDAŻ PROMOCYJNA ORAZ WYPRZEDAŻE
6.1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i wykonywanie zamówień następuje według kolejności potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
7.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
7.1.Odstąpienie od umowy jest możliwe najpóżniej w terminie do 14 dni od daty złożenia zamówienia  przez klienta, w przypadku zamówienia indywidualnego, przed rozpoczęciem produkcji towaru.
7.2 W przypadku odstąpienia od umowy,  zarówno sprzedawca jak i zamawiający są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
7.3. Odstąpienie od umowy (zwrot towaru) może dotyczyć wyłącznie towaru nieużywanego oraz nieuszkodzonego.
7.4 Odstąpienie od umowy następuje w formie mailowego oświadczenia wysłanego na adres: E-Mail : info@strandtraeume.com
7.5. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Wszystkie ceny podawane są w Euro i nie zawierają podatku VAT.
8.2.. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura.  Faktura  wystawiana jest w chwili, gdy zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
8.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem niemieckim,  w języku polskim.
8.4. Do rozstrzygania spraw spornych z umów sprzedaży między sprzedawcą a klientem właściwy miejscowo będzie sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.
8.5. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sprzedawcę oraz klienta umowy sprzedaży.
8.6. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzania zmian w regulaminie.